Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výňatek z výpůjčního řádu 

 

Uživatelé a čtenáři knihovny

 
1. Čtenářem se stává občan po zaplacení ročního registračního poplatku a vystavením čtenářského průkazu. Průkaz je nepřenosný, jeho platnost je třeba každoročně obnovovat.
Ztrátu průkazu je čtenář povinen ihned knihovně ohlásit.
Stejně je čtenář povinen ohlásit změnu bydliště, jména, školy, zaměstnání.
 
2. Čtenář si může vypůjčit nejvýše 10 knih po dobu 8 týdnů.Podle zásad diferenciovaných služeb může mít čtenář v odůvodněných případech půjčeno i více knih.
 
3. Po uplynutí výpůjční doby je čtenář povinen knihy vrátit nebo požádat o prodloužení výpůjčky. Prodloužení výpůjčky je možné pouze tehdy ,nepožaduje-li knihy další čtenář.
Jestliže čtenář knihu nevrátí ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna poplatky z prodlení.
 
4. Vypůjčený dokument nesmí čtenář půjčovat dalším osobám a ručí za něj po celou dobu, kdy jej má půjčen.
 
5. Čtenář je povinen bezodkladně ohlásit v knihovně ztrátu nebo poškození díla. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna.
 
6. Čtenář je povinen dodržovat Provozní řád pro práci s INTERNETEM .(Ten je nedílnou součástí výpůjčního řádu).
 
7. Knihovna je oprávněna odmítnout služby čtenářům, kteří porušují výpůjční řád (poškozování knih, nedodržování výpůjční doby, odmítání zaplacení sankčních poplatků, nevhodné chování v prostorách knihovny apod.)
 
8. Čtenáři jsou povinni řídit se výpůjčním řádem knihovny. Jsou povinni podrobit se opatřením, která jsou stanovena v zájmu ochrany majetku knihovny.

Zároveň jsou povinni zachovávat klid a pořádek v jejích prostorách.

 

Služby veřejnosti, sankční poplatky
 
1. Čtenářům se v knihovně půjčuje na čtenářský průkaz, který je vystaven po vyplnění přihlášky a po předložení platného dokladu opatřeného fotografií.
Děti do 15 let se stávají uživateli se souhlasem rodičů.
 
2. Literatura z příruční knihovny (BIS) se půjčuje pouze prezenčně.
 
3. Čtenář je povinen vrátit vypůjčené dílo v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. Nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu díla, popř. uhradit škodu jako při ztrátě. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do díla zasahovat.
 
4. Čtenář nesmí vypůjčené dílo půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, kdy jej má půjčeno.
 
Dále viz. Ceník placených služeb a poplatků
 
 
Provozní řád pro práci s Internetem
 

 

 1. Služby Internetu může využívat každý občan starší 15 let, mládež do 15 let pouze pod dohledem osoby starší 18 let
 
 1. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.
 
 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoli vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z Internetu, měnit nastavený software nebo restartovat počítač.
 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 
 1. Uživatel může kopírovat informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu pouze pro svoji potřebu.
 
 1. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 
 1. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 
 1. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz. zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon).
 
 1. Návštěvník knihovny má podle knih. zákona Internet zdarma.
 2. Informace a soubory získané při práci s Internetem si může uživatel vytisknout.
 3. Elektronickou poštu je možné používat prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb, jako je post.cz, seznam.cz apod.
 
 1. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet a nahrávat z Internetu stránky nebo soubory obsahující pornografii, propagující rasismus, nábožensky a národnostně urážející a podněcující k násilí a užívání drog. Stejně tak je zakázáno uvedené informace šířit v Internetu.
 
 1. Městská knihovna v Mladé Vožici nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu. Neodpovídá za rychlost spojení.
 
 1. V případě, že budou obsazena všechna pracovní internetová místa a budou další návštěvníci, či registrovaní čtenáři čekat na připojení na Internet, vyhrazují si pracovnice knihovny právo přerušit po 30 min. připojení k Internetu a ukončit uživatelovu práci na počítači.(Celková doba připojení k Internetu se na jednotlivých počítačích nesčítá).
 
 1. V případě porušení některého z ustanovení tohoto řádu může být uživateli pracovníkem knihovny přístup k Internetu ukončen.
 
 1. Internet je veřejnosti přístupný v době výpůjčních hodin.